stanovy Klubu Ilustrátorů, z.s.

(dále jen „spolek“)

Článek 1 – Právní postavení spolku
 1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a samosprávným sdružením profesionálních tvůrců knižních ilustrací a výtvarníků, jejichž práce se zaměřuje především na obrazový doprovod a výtvarnou úpravu literatury (členů spolku).

 2. Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu svých členů, tedy spolupráci s organizacemi zaměřujícími se na výtvarnou, literární a osvětovou činnost.

 3. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

Článek 2 – Název, sídlo, doručovací adresa

 1. Název spolku zní: Klub Ilustrátorů, z.s.

 2. Sídlo spolku je: Praha

 3. O konkrétní adrese sídla a doručovací adrese spolku rozhoduje Velké setkání členů spolku svým rozhodnutím. Změna musí být oznámena příslušnému veřejnému rejstříku. Sídlo Spolku a doručovací adresa je vyvěšena na webových stránkách Spolku.

Článek 3 – Činnosti spolku
 1. Hlavními činnostmi spolku jsou:

  • spolupráce s organizacemi spjatými s výtvarnou, literární a osvětovou činností,
  • podpora veřejných aktivit spojených s prezentací kvalitní literatury a jejího kvalitního výtvarného zpracování
  • organizace výstav a jiných veřejných i neveřejných prezentací děl svých členů,
  • vzdělávání, školení a osvěta zaměřená na literaturu a její estetické zpracování a k naplňování činností uvedených pod body a) až d).
 2. Mezi další činnosti spolku patří zejména:

  • získávání finančních příspěvků či dotací za účelem financování spolku a jeho projektů,
  • spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle,
  • poskytování příspěvků na veřejně prospěšnou činnost,
  • veřejné kulturní služby.
Článek 4 – Členství

1) Členství ve spolku je založeno na principu svobodné volby. 2) Členství ve spolku je trojího druhu:

a. junior
b. senior
c. čestné členství

3) Členem spolku se na základě písemné přihlášky a doporučení jiného člena spolku, případně svého pedagoga, může stát člověk starší 18 let, který je absolventem vysoké školy výtvarného zaměření, nebo je autodidaktem v oboru výtvarného umění.

4) Všechny osoby, které se staly členy spolku ke dni zapsání spolku do příslušného veřejného rejstříku, se považují za členy seniory dle bodu 2. b) tohoto článku.

5) Členem spolku se může stát jen osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli spolku.

6) Novým členem juniorem se může stát uchazeč na základě písemné přihlášky na návrh nejméně dvou (2) členů seniorů, případně na návrh jeho pedagoga v případě, že je absolventem vysoké školy s uměleckým zaměřením, a to po předložení nejméně dvou realizovaných knih s vlastními ilustracemi, případně i dalších vlastních děl. O jeho přijetí rozhodne hlasováním prostá většina členů spolku na svém Velkém setkání.

7) Novým členem seniorem se může stát člen junior, který je členem spolku nejméně dva (2) roky a současně se aktivně účastní činnosti spolku. O jeho přijetí za člena seniora rozhodne Velké setkání. Na přijetí za člena seniora nevzniká členu juniorovi právní nárok.

8) Čestným členem se může stát stávající člen senior nebo výtvarník, případně jiná osoba na návrh alespoň dvou (2) členů seniorů. O jeho přijetí rozhodne hlasováním prostá většina členů spolku na svém Velkém setkání.

9) Členství ve spolku nepřechází na právního nástupce člena, ani není jinak převoditelné.

10) Členství vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu spolku o přijetí člena.

11) Člen spolku souhlasí, aby spolek uchovával a zpracovával v neveřejném seznamu členů evidenční údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, kontaktní tel., fax, e-mail a eventuálně další údaje. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem. Členové spolku byli řádně poučeni ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb. o zachování jejich práv stanovených tímto zákonem.

12) Každý člen spolku, který získal přístup k osobním údajům ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, je povinen s nimi nakládat ve smyslu tohoto zákona. Pokud takový přístup získal neoprávněně, je povinen toto neprodleně oznámit výboru spolku.

13) Osobní údaje členů je spolek oprávněně uchovávat po celou dobu své existence, a to i po zániku členství ve spolku.

14) Členové ručí za závazky Spolku do výše nezaplaceného členského příspěvku. Povinnost doplácení nebo osobní ručení se vylučují.

15) Člen spolku má právo podat písemnou žádost o pozastavení členství. Předsedové mají právo tuto žádost schválit nebo zamítnout bez udání důvodů. Při pozastaveném členství nemá člen spolku povinnost platit pravidelné členské příspěvky a nemá právo užívat majetek spolku, ani rozhodovat v orgánech spolku či hlasovat na Velkém setkání spolku. Pozastavení členství může být schváleno maximálně na dobu 12 měsíců a v odůvodněném případě maximálně na dobu 24 měsíců.

16) Členství zaniká:

a. vystoupením člena ze spolku písemným oznámením doručeným spolku, b. rozhodnutím Velkého setkání o vyloučení člena, c. nezaplacením členského příspěvku nejpozději do konce třetího (3.) měsíce roku následujícího po roce, v němž se členský příspěvek stal splatný, d. úmrtím člena.

17) Vyloučení člena ze spolku je možné pouze v případě, že člen vyvíjí či vyvíjel činnost směřující proti zájmům spolku nebo poškozující dobré jméno spolku nebo v případě, že člen opakovaně porušuje stanovy nebo vnitřní předpisy nebo rozhodnutí předsedů spolku, případně Velkého setkání, a byl na takovou skutečnost písemně upozorněn. Rozhodnutí o vyloučení je přezkoumatelné soudem k návrhu vyloučeného člena v souladu s ust. § 242 občanského zákoníku.

18) Zánik členství se vyznačí v seznamu členů spolku.

19) Zánikem členství nevzniká členovi nárok na finanční vypořádání členského podílu.

Článek 5 – Práva a povinnosti členů

1) Člen senior má zejména tato práva:

a) podílet se na činnosti spolku,
b) účastnit se Velkého setkání,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
e) hlasovat na Velkém setkání (každý člen senior má 1 hlas),
f) využívat majetek spolku za podmínek stanovených výborem spolku nebo členskou schůzí,
g) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a dostat jejich vyjádření.

1) Člen junior má stejná práva jako člen senior, s výjimkou ustanovení odstavce 1 písmena d) a e) tohoto článku stanov. Jeho hlas je pouze poradní.

2) Členové mají tyto povinnosti:

a. dodržovat stanovy spolku, ostatní interní řády a rozhodnutí členské schůze a výboru spolku,
b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním spolku,
c. platit členské příspěvky ve stanovené výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem,
d. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů výboru spolku nejpozději do 30 dnů od jejich změny.
e. Čestný člen má stejná práva i povinnosti jako členové senioři. Čestní členové jsou však zproštěni povinnosti hradit stanovené členské příspěvky.

Článek 6 – Velké setkání

1) Velké setkání

a. je nejvyšším orgánem spolku,
b. je svoláváno Předsednictvem spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2) Předsednictvo svolá zasedání členské schůze rovněž z podnětu alespoň třetiny členů seniorů. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání Velkého setkání do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Velkého setkání na náklady spolku sám.

3) Velké setkání se svolává zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku nebo e-mailem nejméně 7 dnů předem a součástí pozvánky je i návrh programu. Bude-li se na setkání rozhodovat o změně stanov či zrušení spolku, pozvánka musí tyto body výslovně obsahovat a její součástí musí být celé znění předkládaných návrhů a výzva k předkládání protinávrhů; protinávrhy musí být doručeny předsedům spolku nejméně 3 dny před konáním setkání a předsedové je bez odkladu zveřejní způsobem, kterým byla zveřejněna pozvánka na Velké setkání.

4) Velké setkání může být odloženo nebo zrušeno 1 týden před ohlášeným datem konání na základě rozhodnutí předsedů spolku. V případě, že bylo svoláno dle čl. 6 odst. 1 písm. c) těchto stanov, lze jej zrušit nebo odložit jen se souhlasem těch, kteří podnět k jeho svolání dali. Setkání nelze odložit ani zrušit, pokud by tím byla překročena roční lhůta pro jeho svolání dle  čl. 6 odst. 1 písm. b) těchto stanov.

5) Účast na jednání Velkého setkání je nezastupitelná. Člen spolku se nemůže nechat zastoupit zmocněncem na základě plné moci.

6) Velké setkání je schopno usnášení, je-li přítomno 50% z celkového počtu členů seniorů spolku. Není-li Velké setkání schopné usnášení, může být svoláno náhradní setkání podle pravidel stanovených v § 257 občanského zákoníku.

7) Jednání Velkého setkání jsou neveřejná. Předsednictvo spolku nebo svolávající dle čl. 6 odst. 1 písm. c)  mohou přizvat hosta. Jeho účast může Velké setkání odmítnout.

8) Zasedání zahájí svolávající, ověří, zda je Velké setkání schopno se usnášet a určí zapisovatele. Členskou schůzi řídí předseda spolku nebo jiný člen pověřený Předsednictvem spolku, a není-li přítomen žádný takový člen spolku, řídí zasedání Velkého setkání její svolavatel.

9) Z Velkého setkání spolku se vyhotoví zápis, který je následně zaslán členům spolku.

10) Velké setkání zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov spolku – může se hlasovat jen o návrzích a protinávrzích doručených v souladu s čl. 6 odst. 2 těchto stanov, b. volí předsednictvo spolku a odvolává je, c. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku předkládané Předsednictvem spolku, rozpočet spolku a účetní závěrku (je-li vyhotovována),

d. rozhoduje o druzích, výši, splatnosti a způsobu úhrady členských příspěvků a o podmínkách nutných pro rozhodnutí o osvobození od jejich úhrady,

e. rozhoduje o vyloučení člena na základě návrhu Předsednictva spolku, popř. písemného návrhu kteréhokoliv člena (oba návrhy musí obsahovat zdůvodnění a dotčený člen může na jednání setkání, kde je tento návrh předložen požádat o dostatečný prostor pro vyjádření se k návrhu a jeho důvodům),

f. rozhoduje o změně druhu členství,

g. rozhoduje o zrušení spolku,

h. rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí Předsednictvo spolku,

i. rozhoduje o všech dalších záležitostech, které z jednání vyplynou, popř. které si setkání k rozhodnutí vyhradí,

j. vydává hospodářská a finanční pravidla spolku pro nakládání s majetkem; pokud je nevydá, rozhoduje o nich Předsednictvo spolku,

k. rozhoduje o výdajích spolku nad částku 10.000,- Kč.

l. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů seniorů.

Článek 7 – Předsednictvo spolku

1) Předsednictvo spolku je statutárním a výkonným (kolektivním) orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný Velkému setkání a naplňuje její rozhodnutí.

2) Předsednictvo se skládá z předsedy a místopředsedy, oba členové jsou voleni na dobu 1 roku.

3) Pokud některý člen předsednictva hodlá rezignovat na svou funkci, svolá Předsednictvo Velké setkání, aby zvolilo nového člena Předsednictva do uvolněné funkce, a to na dobu bývající do vypršení mandátu původního člena Předsednictva.

4) Předsednictvo spolku řídí činnost spolku v období mezi Velkými setkáními, respektujíce rozhodnutí Velkého setkání.

5) Předsednictvu spolku přísluší:

a. přijímat interní řády spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Velkého setkání

b. navrhovat schůzi členů vyloučení členů,

c. spravovat majetek spolku,

d. svolávat členskou schůzi,

e. podávat členské schůzi výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku, předkládat účetní závěrku,

f. informovat člena o jeho vyloučení ze spolku,

g. provádět další činnosti určené jí rozhodnutím členské schůze,

h. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku

Článek 8 – Zastupování spolku

1) Statutárním orgánem spolku je předsednictvo spolku jako kolektivní orgán.

2) Za spolek podepisuje Předsednictvo spolku společně tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis a označení funkce.

Článek 9 – Obecná ustanovení

1) Funkce v orgánech spolku jsou čestné a mohou je zastávat jen členové spolku.

2) Zánikem členství ve spolku zaniká i členství v orgánech spolku.

Článek 10 – Zásady hospodaření

1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

a. členské příspěvky,
b. dary a jiná plnění,
c. příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
d. výnosy z majetku spolku.

2) Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s účelem spolku a pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

3) Na hospodaření dohlíží hospodář, který je určen Předsednictvem, a to na dobu odpovídající mandátu Předsednictva, které hospodáře jmenuje. Hospodář je odpovědný Předsednictvu. Povinnosti hospodáře budou vymezeny vnitřním předpisem spolku.

4) Veškeré jednotlivé výdaje od částky 10.000,-Kč včetně schvaluje Velké setkání. V případě rozhodnutí, z nichž pro spolek vyplývají finanční závazky do částky 10.000,-Kč jsou za spolek oprávněni podepisovat Předsednictvo spolku.

5) Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.

6) Hospodaření spolku se řídí rozhodnutím Velkého setkání a interními předpisy spolku.

7) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána předsedy nejpozději do konce února následujícího roku.

Článek 11 – Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a. na základě usnesení Velkého setkání,
b. rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy.

2) Zanikne-li spolek na základě usnesení Velkého setkání, rozhodne toto Velké setkání zároveň o způsobu majetkového vypořádání, a to v souladu se zákonnou úpravou zániku institucí s přiznaným statutem veřejné prospěšnosti.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 24. 3. 2015 a s účinností od téhož dne.

2) V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a Předsednictvo spolku navrhnou Velkému setkání změnu stanov.

Úplné znění stanov ke dni